ธุรกิจของคุณ Sustainable แค่ไหน ? รู้จัก Brand Transformation Roadmap (BTR) เครื่องมือที่ช่วยวัดผลความยั่งยืนของแบรนด์ | Techsauce

ธุรกิจของคุณ Sustainable แค่ไหน ? รู้จัก Brand Transformation Roadmap (BTR) เครื่องมือที่ช่วยวัดผลความยั่งยืนของแบรนด์

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการนำความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจมากขึ้น แต่ในการดำเนินงานนั้นเราจะสามารถวัดผลได้อย่างไรว่า สิ่งที่องค์กรกำลังทำอยู่เป็นการเดินมาถูกทางหรือไม่ และจะวัดผลอย่างไรว่าแบรนด์ยั่งยืนแค่ไหน ? 

บทความนี้ Techsauce จะพาไปทำความรู้จักกับ Brand Transformation Roadmap (BTR) ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยองค์กรธุรกิจวัดผลเรื่องความยั่งยืนของแบรนด์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถยืนยันได้ว่ากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ได้ลงทุนอย่างมหาศาลนั้นถูกต้องและตอบโจทย์ตามนโยบายที่บริษัทต้องการจะดำเนินไปหรือไม่ ?

Brand Transformation Roadmap (BTR) จะเป็นเครื่องมือที่อยู่ในรูปแบบของ Online Self-Assessment ซึ่งองค์กรที่ต้องการประเมินสามารถที่จะป้อนข้อมูลเข้าไป เพื่อที่ทาง SB Global ทำการวิเคราะห์และส่งผลการวิเคราะห์กลับมา ซึงจะทำให้เห็นภาพได้ว่าจากกลยุทธ์ที่องค์กรกำลังทำอยู่นั้นอยู่ในขั้นตอนใด และจะมีคำแนะนำที่เหมาะสมให้ว่าจะต้องปรับกลยุทธ์อย่างไรเพื่อที่จะสามารถทำให้แบรนด์ก้าวไปสู่ Sustainable Brand ได้ 

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ลักษณะของแบรนด์ที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร ? สามารถเทียบได้จากคุณลักษณะ 5 ประการดังนี้ 

5 Key Characteristics Of A Sustainable Brand

  • Positive Social or Environmental Purpose  

  • System-Wide Brand Influence 

  • Net Positive Product & Service

  • Regenerative Operations & Supply Chain

  • Transparent & Proactive Governance

 จากคุณลักษณะข้างต้นจะนำมาสู่การประเมินผลการเดินทาง ด้วยระดับดังนี้

5 Level of Progress

Level 1 : Being Conventional > Be Compliant 

Level 2 : Getting Started > Start A Journey

Level 3 : Promising Progress > Do Less Bad 

Level 4 : Emerging Leader > Do More Good 

Level 5 : Sustainable Brand > Be Regenerative 


ในการวัดผลนั้น จาก Level ของแบรนด์ที่ปรากฎข้างต้นจะทำให้องค์กรเข้าใจได้ว่าปัจจุบันกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่กำลังดำเนินอยู่นั้นจัดอยู่ในระดับใด และควรที่จะขยับตัวอย่างไรต่อ ด้วยคำแนะนำจาก SB  ที่ได้มีการร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลก และบริษัทวิจัยชั้นนำของโลก ที่จะมาช่วยกันวิเคราะหืให้คำแนะนำสำหรับก้าวต่อไปของแบรนด์ที่จะก้าวู่ความยั่งยืน 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการวัดผล ด้วย Brand Transformation Roadmap

Map The Journey: แผนการเดินทางขององค์กรในการก้าวไปสู่ sustainable brand อย่างสมบูรณ์

Rally Around Purpose: เข้าถึงข้อมูลที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

Build Company Infrastructure:  สร้างการทำงานร่วมกันระหว่างสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Grow External Relationships: เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ Stakeholder

Communicate Cross-Functionally: ใช้ภาษาที่ทำให้ทุกคนในองค์สามารถเข้าถึงได้ในการสื่อสาร

ใครในองค์กรที่ควรวัดผล 

จาก 5 คุณลักษณะของแบรนด์ข้างต้น การวัดผลนั้นจะครอบคลุมหลายฝ่าย โดยเฉพาะในผู้บริหารที่เป็นระดับ C-Suite ที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์องค์กร หรือถ้าเป็น Brand Influence จะเกี่ยวข้องกับ CMO ด้าน Operation & Supply Chain ก็จะเป็น COO ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็น CIO ส่วนด้าน Governance จะเป็นบทบาทของ CFO ที่จะเกี่ยวข้องกับ ROI  โดยสรุปแล้วทั้งหมดจะเกี่ยวข้องครบทุกองค์ประกอบของธุรกิจ ซึ่งทุกทีมต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของ Sustainability 


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Techsauce Live


RELATED ARTICLE

Responsive image

EVAT จับมือ สอวช. และกระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในไทย

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) จับมือ สอวช. และกระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในประเทศไทย และให้ประชาชนมีการ...

Responsive image

กรณีศึกษา: ความท้าทายและแนวทางการวัด Carbon Footprint ขององค์กรธุรกิจ

บริษัทต่างๆทั่วโลก ต้องเผชิญกับความท้าทายในการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas :GHG) ซึ่งการวัดผลดังกล่าวมักจะเป็นก้าวแรกสู่การลดและชดเชยคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) จากก...

Responsive image

KPMG ฉายมุมมอง การออกแบบเส้นทาง เพื่อช่วยธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมาย Net zero

ในรายงาน Net-zero commitments: Where’s the plan? เคพีเอ็มจี (KPMG) ได้เสนอแผน 8 ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้ธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ (Net zero) เพื่อสร้าง...