Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Broker

Broker จะตกงานหรือไม่ในยุค Fintech มาแรง สมาคม บล. มีคำตอบ

Fintech ที่ติดตั้งสมองกลช่วยวางหมากด้านการลงทุนที่ชาญฉลาด กำลังรุกคืบสู่แวดวงตลาดหุ้นเมืองไทย แต่ไม่อาจช่วงชิงงานจาก Broker ได้ถ้าผู้ให้คำปรึกษาเหล่านั้นปรับตัวและเรียนรู้ที่จะใช้ ...