LATEST IN Buddhist coin

ผุดไอเดียทำบุญรูปแบบใหม่ด้วย Buddhist Coin ผ่าน Blockchain ป้องกันปัญหาทุจริตเงินวัด

Blockchain เป็นเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้รองรับการทำธุรกรรมต่างๆ บนโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ ทำให้...

JOB