Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Business Operator

เจาะกระบวนการ 'Digital Transformation' ทำเพื่ออะไร และอย่างไร

ครบเครื่องรวบรัดว่าด้วยเรื่องของ 'Digital Transformation' ที่เราคงได้ยินคำนี้มามากแล้ว แต่ Video นี้จะพาทุกท่านเข้าไปเจาะลึกกระบวนการตั้งแต่คำถามพื้นฐานว่าเราจะทำมันไปเพื่ออะไร ไปจ...

JOB