Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN cancer treatment

BioNTech กำลังทดสอบ ยารักษามะเร็งด้วย mRNA ในคน หลังพบว่าช่วยลดขนาดเนื้องอกในหนูได้

BioNTech ได้มุ่งความสนใจไปที่การรักษาโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งในระดับโมเลกุลด้วยเทคโนโลยี mRNA...