Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CANDIDATES

NIA เผย 'นโยบายนวัตกรรม' อีกวาระสำคัญของ 'ผู้นำคนใหม่' และการสร้างชาติ

NIA เผย “นโยบายนวัตกรรม” อีกวาระสำคัญของผู้นำคนใหม่และการสร้างชาติ พร้อมจุดประเด็น “3C” ตัวบ่งชี้อนาคตประเทศไทย มิติเร่งด่วนที่ต้องนำนวัตกรรมมาคลี่ปม...