Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Captura

ชวนมารู้จัก Captura Startup ที่จะนำคาร์บอนออกจากมหาสมุทร ช่วยแก้ปัญหาสภาพอากาศโลก

รู้จักกับ Captura Startup ที่ต้องการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ...