Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Carbon Tax

จับตาไทยเตรียมเก็บ ‘ภาษีคาร์บอน’ ปีหน้า ปูทางสู่ Net Zero ?

ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในหน่วยงานที่กำลังเตรียมพร้อมกับเรื่องนี้คือ ‘กรมสรรพสามิต’ กับมาตรการ ‘ภาษีคาร์บอน’ ภาษีประเภทใหม่ที่ไท...