Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CAT business fixed line

CAT business fixed line เมื่อโทรศัพท์พื้นฐานยังจำเป็นต่อองค์กรธุรกิจ

ในยุคที่ใครๆ ก็มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง แม้การใช้งานจะสะดวกรวดเร็ว แต่ในแง่ขององค์กรธุรกิจนั้น โทรศัพท์ประเภท fixed line ยังคงมีความสำคัญอยู่เป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของค่าบริการท...