Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CAT

แนะนำบริการ CAT data center และมาตรฐานการให้บริการ Trusted Site Infrastructure (TSI) Level 3

สำหรับการจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จนั้น ยังมีปัจจัยสำคัญอยู่อย่างหนึ่งที่เหล่าองค์กรควรจะต้องคำนึงถึง คือ เรื่องของการจัดการ Data center ไม่ว่าองค์กรจะลงทุนสร้าง Data Center ภายใ...