Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CCEI

รัฐบาลไทยเตรียมตั้งศูนย์บ่มเพาะ เปลี่ยนโฉมอาคารตลาดหลักทรัพย์เดิมเป็นศูนย์ Startup

เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถ้าใครติดตามข่าวสารจะได้ทราบว่าทีมเศรษฐกิจไทย นำโดย รองนายกรัฐมนตรี "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" และคณะ ได้เดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ นอกจากเชิญชวนต่าง...