Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CEO Tech

CEO กว่า 86% มั่นใจในการเติบโตของธุรกิจอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งจากการ M&A - เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

KPMG เผยผลสำรวจ CEO Tech ข้อมูลเชิงลึกด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความเสี่ยง ทาเลนท์ และ ESG ของอุตสาหกรรมเทคปี 2023 เป็นต้นไป...