Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CG

GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ พร้อมแต่งตั้ง 5 ธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้...