Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CircularEconomy

TGO ร่วมกับ 14 องค์กร ผนึกกำลังสร้างโลกสีเขียว ผลักดันการกำจัดขยะ มุ่งสร้างความยั่งยืนของไทยตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับภาคี 14 องค์กรชั้นนำ เปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว” เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจ...