Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN TGO

รายชื่อองค์กรพันธมิตรภายใต้ Climate Care Platform ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ LESS จาก อบก.

เปิดรายชื่อองค์กรพันธมิตรภายใต้ Climate Care Platform ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) จาก อบก. เนื่องจากร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก...

สรุปเนื้อหาจากเวทีระดมความเห็น 'สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมพลังขับเคลื่อนความยั่งยืน' ในงาน ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน

สรุป Key Takeaways จากงานเสวนา “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ในหัวข้อ “สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมพลังขับเคลื่อนความยั่งยืน”...

TGO ร่วมกับ 14 องค์กร ผนึกกำลังสร้างโลกสีเขียว ผลักดันการกำจัดขยะ มุ่งสร้างความยั่งยืนของไทยตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับภาคี 14 องค์กรชั้นนำ เปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว” เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจ...