Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CJPT

CP - Toyota และ CJPT เซ็น MOU เพื่อความร่วมมือ ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในไทย

CP - Toyota และ CJPT เซ็น MOU เพื่อความร่วมมือในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย เริ่มต้นดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านการเดินทาง และด้านการใช้ข้อมูล เพื่อสร้า...