Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN clean-tech

Climate tech และ Clean Tech ต่างกันอย่างไร ? แล้วอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไร

ในยุคที่ภาคธุรกิจหันมาสนใจเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีกระแสเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมาก อาจทำให้หลายคนเกิดความสับสนระหว่าง Climate Tech และ Clean Tech ว...