Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN COCA

คุยกับทายาทรุ่นสามแห่ง COCA ถึงกลยุทธ์สู้ Covid-19 ด้วย Delivery และถ่ายทอดตำรารับไม้ต่อเพื่อให้กิจการคงอยู่ถึงรุ่นหลัง

Delivery เป็นทางรอดของธุรกิจร้านอาหารในช่วงการระบาดของ Covid-19 เช่นเดียวกับภัตตาคารที่ก่อตั้งมาถึง 62 ปีอย่าง COCA ที่ปัจจุบันบริหารโดยทายาทรุ่นสามที่ต้องทำให้กิจการสืบทอดสู่คนรุ่...