Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN cofact

TikTok ตั้งรับการเลือกตั้งในไทย ใช้ GPPPA คุมแอคเคานต์การเมือง

รู้กันหรือยังว่า TikTok ไม่อนุญาตให้มีการโปรโมตหรือการทำโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง แต่การมีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลก แพลตฟอร์มนี้จึงต้องใช้หลายเครื่องมือในการควบคุ...