Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Corporation

ธนาคารและบริษัทใหญ่ ประกาศนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ หวั่น PM 2.5 กระทบสุขภาพ

ตามที่ได้เกิดภาวะฝุ่น PM 2.5 ในอากาศสูงและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั้น ธนาคารมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงขอแจ้งให้ทราบถึวแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภา...