Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN COVD-19

Emirates เดินหน้าขนส่งทางอากาศมุ่งตอบโจทย์ตลาดโลกพร้อมช่วยขนส่งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

Emirates SkyCargo เปิดบริการใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกด้วยการดำเนินการเที่ยวบินเพื่อขนส่งชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้จำเป็นรวมถึงเครื่องมือทดสอบ COVD-19 ไปในประเทศที่ต้องกา...