Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN COVID-19 Recovery Clinic

บำรุงราษฎร์ เปิด ‘COVID-19 Recovery Clinic’ ให้บริการปรึกษา-รักษา-ฟื้นฟู แม้หายจากโควิด-19 แล้ว

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิด ‘Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic’ หรือ ‘คลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์’ ให้บริการปรึกษา รักษา และฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้ป่วยโคว...