บำรุงราษฎร์ เปิด ‘COVID-19 Recovery Clinic’ ให้บริการปรึกษา-รักษา-ฟื้นฟู แม้หายจากโควิด-19 แล้ว | Techsauce

บำรุงราษฎร์ เปิด ‘COVID-19 Recovery Clinic’ ให้บริการปรึกษา-รักษา-ฟื้นฟู แม้หายจากโควิด-19 แล้ว

จากการระบาดของโควิด-19 จะเห็นได้ว่ามีประชาชนติดเชื้อต้องเข้ารับการรักษา บางรายถึงขั้นอาการหนัก และก็มีผู้ป่วยจำนวนมากที่รักษาตัวจนหายเป็นปกติแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่หายดีแล้ว ในบางรายก็ใช่ว่าจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแบบก่อนหน้าได้ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายมีเชื้อจนปอดได้รับความเสียหาย บางรายมีอาการเหนื่อยหอบตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะยาว ถึงแม้ผลการตรวจเชื้อจะเป็นลบแต่ยังคงมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อน ตั้งแต่ระยะเวลา 1 – 6 เดือน ขึ้นอยู่กับระบบร่างกายของผู้ป่วย หรือที่เรียกว่า Long COVID ขณะที่ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลที่มีศูนย์การให้บริการด้านโควิด-19 เฉพาะด้านอย่างครบวงจร

และด้วยความพร้อมของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในทุก ๆ มิติ ก็มีความพร้อมที่จะให้บริการกับประชาชนทุกคน ด้าน ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า “ด้วยความพร้อมทางการแพทย์ในทุกมิติของบำรุงราษฎร์ จึงมีแนวคิดในการเปิด ‘Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic’ หรือที่เรียกว่า ‘คลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์’ ด้วยการบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการเกี่ยวกับโควิด-19 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Bumrungrad COVID Solutions’ ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนให้ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และเพื่อให้ผู้ป่วยในกลุ่มผู้ติดเชื้อ และกลุ่ม Long COVID สามารถกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเร็ว” 

ซึ่งนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรก บำรุงราษฎร์ได้มีจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19, ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนที่ถูกต้องแก่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอจนถึงทุกวันนี้

สำหรับการให้บริการของ ‘Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic’ นพ. สุธร ชุตินิยมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ นพ. วิวัฒน์ วงศ์สิริศักดิ์ อายุรแพทย์ทั่วไป และ นพ. เดช จงนรังสิน แพทย์ผู้ชำนาญด้านเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ให้ข้อมูลว่า โรงพยาบาลจะให้บริการอย่างครอบคลุม แก้ไขทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 โดยแบ่งออกเป็น 3 Solutions ได้แก่

1. Now Normal COVID Solution 

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบริการที่สำคัญ ได้แก่

1.1 Travel Clinic - บริการให้คำปรึกษากรณีที่ต้องการไปศึกษาต่อ ไปทำงาน หรือเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งครอบคลุมข้อแนะนำก่อนและหลังการเดินทาง ให้บริการทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิ โควิด-19 ไข้มาลาเรีย อุจจาระร่วง บริการวัคซีนป้องกัน พร้อมออกหนังสือรับรอง ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาความเจ็บป่วยต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการตรวจในโปรแกรม Fit to Fly ซึ่งรวมไปถึงการจัดยา เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ และบริการ Telemedicine/Teleconsultation ในรูปแบบ Health Partnership เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีผู้ดูแลให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ 

1.2 Vaccine Passport - บริการนี้จะออกให้สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ซึ่งต้องมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการเรียบร้อยแล้ว และหากมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ก็สามารถขอรับหนังสือรับรอง วัคซีนพาสปอร์ต เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศได้

1.3 Health Screening – บริการในผู้ที่มีความประสงค์ที่จะตรวจสุขภาพหรือดูแลสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย อาทิ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเอง การตรวจหาภูมิ การฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือวัคซีนอื่น ๆ เป็นภูมิคุ้มกัน หรือการตรวจสุขภาพในโปรแกรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลได้ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อให้เข้ากับการตรวจทั้งกลุ่มผู้ที่หายจากโรคโควิด หรือผู้ที่ต้องการตรวจเพื่อปรับสภาวะของร่างกายให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่

2. Fighting COVID Solution 

แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

2.1 การสนับสนุนภาครัฐ – โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนภาครัฐในการต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากลของโรงพยาบาลฯ ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุนในการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนตามเกณฑ์ของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง

2.2 การให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 ในระดับต่าง ๆ – บำรุงราษฎร์เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องการเข้าถึงการรักษาโควิด-19 ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีการให้บริการแบ่งตามระดับกลุ่มอาการ ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

  • Home Isolation – เป็นแนวทางหนึ่งตามเกณฑ์ของสาธารณสุขที่ต้องการให้ผู้ป่วยโควิด-19 ได้เข้ารับการรักษาที่เหมาะสม โดยโรงพยาบาลฯ มีทีมแพทย์และพยาบาลวีชาชีพ ให้คำแนะนำผ่านระบบ Telemedicine เป็นประจำทุกวัน และมีการจ่ายยาตามอาการ

  • Hospitel – โรงพยาบาลฯ ได้ร่วมกับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการกับบำรุงราษฎร์ เพื่อเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อการรับรองผู้ป่วย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลฯ และการให้บริการตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์

  • การรักษาในโรงพยาบาล – โรงพยาบาลฯ พร้อมในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการโรคติดเชื้อ ทีมแพทย์แผนกผู้ป่วยวิกฤต ตลอดจนสหวิชาชีพที่มีความชำนาญการด้านผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ และมีห้องความดันลบ ห้อง ICU ห้องพักผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีการจัดการด้านปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน มีห้องแลบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงมียาที่มีคุณภาพสูงที่ใช้รักษาผู้ป่วยตามระดับอาการ 

3. Recover COVID Solution 

จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 จำนวนมากยังคงมีอาการบางอย่างที่เหลืออยู่ในระบบร่างกาย อาทิ ร้อยละ 30 มีอาการที่สืบเนื่องจากการที่ปอดได้รับความเสียหายจากโควิด-19 เช่น หายใจไม่อิ่ม รู้สึกแน่น ๆ หน้าอก นอนไม่หลับ ปวดเมื่อยตามตัว ไม่ค่อยมีสมาธิ ความจำสั้นลง หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่ ซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจ โดยอาการเหล่านี้ล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวิตและควรได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีบริการใน 2 กลุ่มย่อย คือ 

  1. กลุ่ม Post COVID-19 คือ ผู้ที่หายจากการติดเชื้อในระยะเวลา 2-12 สัปดาห์ 
  2. กลุ่ม Long COVID-19 คือ กลุ่มผู้ที่หายป่วยแล้ว และยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป 

โรงพยาบาลฯ พร้อมให้บริการดูแลรักษาและฟื้นฟูเฉพาะบุคคล (Personalized Healthcare) โดยครอบคลุมตั้งแต่การตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการวางแผนแนวทางการรักษา ทางทั้งแพทย์ผู้ชำนาญในสาขาต่าง ๆ ทีมพยาบาลวิชาชีพ ทีมเภสัชกรเฉพาะทาง และสหวิชาชีพ เพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูมีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพเป็นปกติโดยเร็ว รวมถึงมีโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อให้สอดรับกับอาการของแต่ละบุคคล (Personalized Treatment Program) เช่น การฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจและปอด การรักษาด้วยยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด การบำบัดรักษาภาวะซึมเศร้า การฝึกการรับกลิ่น หรือการรักษาอาการร่วมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ โรคหัวใจ โรคทางเดินอาหาร การติดเชื้อ ระบบประสาท จากแพทย์ผู้ชำนาญการในแต่ละสาขา

นพ. สุธร ชุตินิยมการ กล่าวปิดท้ายว่า “การเปิด Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic ครั้งนี้ ได้แสดงถึงความพร้อมในด้าน Medical Tourism ที่จะสนับสนุนนโยบายประเทศอีกครั้ง และจะเป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้ป่วยที่เคยเป็นโควิด-19 ที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไร รวมถึงในกลุ่มที่มีความกังวลในสุขภาพของตนเองในระยะยาว ซึ่งนอกจากจะให้บริการผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว ยังเปิดบริการให้กับชาวต่างชาติที่มีแผนจะเดินทางเข้ามาทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว หลังจากที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศมากขึ้นอีกด้วย และโรงพยาบาลฯ พร้อมที่จะเป็น Health Partner ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน กับทุกคนต่อไป”

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทร 1378 หรือ เว็บไซต์ https://www.bumrungrad.com/


RELATED ARTICLE

Responsive image

Dodge เผยคอนเซปต์ รถคลาสสิก คืนชีพในคราบรถ EV สร้างกระแสความนิยม eMuscle Car

เป้าหมายของ Dodge คือ การทำให้ Dodge ผสานรวมไปกับวัฒนธรรมรถ EV ที่กำลังจะเป็นนวัตถกรรมที่กำลังจะมาในอนาคต โดยการปรับแต่งกำลังรถ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ รวมทั้งเสียงท่อไอเสียในรูปแบบ Am...

Responsive image

อว. เปิดตัว งานวิทย์ NST fair Science Carnival Bangkok 2565 พร้อม 5 โซนไฮไลท์ในงาน

เดือนสิงหาคมของปีนี้ กรุงเทพฯ ถูกเนรมิตให้กลายเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่เพื่อขยายพื้นที่การเรียนรู้แบบไร้ขีดจํากัดโดยไม่จํากัดรูปแบบ ขานรับเดือนแห่งวิทยาศาสตร์ โดยหนึ่งในนั้น...

Responsive image

Apple เตรียมย้ายฐานการผลิต Apple Watch และ Macbook จากจีนสู่เวียดนาม

Apple เตรียมย้ายฐานการผลิต Apple Watch และ Macbook จากจีนสู่เวียดนาม เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน พยายามกระจายการผลิตออกจากจีน...