Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN CP for Sustainability Awards

CP มอบรางวัล CP for Sustainability Awards เป็นครั้งแรกแก่บริษัทในเครือฯ ร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความยั่งยืน 2030

CP มอบรางวัล CP for Sustainability Awards เป็นครั้งแรกแก่บริษัทในเครือฯ ยกย่องเชิดชูเป็นตัวอย่างความสำเร็จ ร้อยเรียงความดีสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบขับเคลื่อนค...