Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Daat Day 2018

Product ใหม่ของ LINE ที่จะเชื่อมต่อทุกบริการในแอปเดียว

ปัจจุบันมีแอปใน Store มีจำนวนมากกว่า  5 ล้านแอป แต่มีเพียง 32 แอป ที่คนจะโหลดใช้งาน และจะใช้งานจริงๆเพียงแค่ 3-5 แอปเท่านั้น และ95% ของคนไทยใช้ LINE  นี่คือคำบอกเล่าของทีม LINE ในง...

JOB