Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN dall-e

เมื่อ AI สร้างรูปภาพสมจริงได้จาก คำพูดและตัวหนังสือ ทำความรู้จักกับ “Dall-E”

เมื่อ A.I. สร้างภาพจำลองได้เหมือนจริง โดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดที่ยุ่งยากแต่อย่างใด เพียงใส่ข้อความ โปรแกรม text-to-image แปลงข้อความเป็นรูปภาพที่เรียกว่า DALL-E ก็จะใช้แบบจำลองปัญ...