Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Data Architecture

ปฏิวัติข้อมูลองค์กรด้วย Data Architecture รับมือความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลขยะ

Data Architecture สถาปัตยกรรมที่เข้ามาสร้าง ขุมพลังแห่งข้อมูล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐานข้อมูลและการใช้งาน ที่จะนำไปสู่การปลดล็อคพลังแห่งปัญญาประดิษฐ์ และผลักดันให้ภาคธ...