Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN data-driven-organization

เจาะเส้นทางการ Transform ขององค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็น Data Driven Organization

Data มีความสำคัญต่อองค์กรมากแค่ไหน ถ้าหากองค์กรจะ Transform เพื่อก้าวสู่การเป็น Data Driven Organization จะเริ่มต้นอย่างไร ต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง ในบทความนี้ คุณกนกกมล เลาหบูรณะ...

Bluebik แนะองค์กรเร่งทำ AI Transformation ตัวช่วยเปลี่ยนองค์กรสู่ Data-Driven Organization

Bluebik แนะองค์กรเร่งทำ AI Transformation ตัวช่วยเปลี่ยนองค์กรสู่ Data-Driven Organization...

RS จัดทัพบริหารใหม่ รุกหนักธุรกิจ Entertainmerce สร้าง New S Curve ปั้นรายได้ปี 2020 ทะลุเป้า 5.25 พันลบ.

หลังจากกลุ่มธุรกิจ RS ประกาศวิสัยทัศน์ Entertainmerce หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการต่อยอด Biz Model ด้วยการนำจุดแข็งจากธุรกิจ Entertainment มาผสานเข้ากับธุรกิจ Commerce ในรูปแบบที่แตกต่...

JOB