LATEST IN Data Breach

Cathay Pacific ทำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ 9.4 ล้านรายรั่วไหล

บริษัท Cathay Pacific สายการบินสัญชาติฮ่องกงแถลงยอมรับข้อมูลสำคัญของผู้ใช้บริการจำนวน 9.4 ล้านรายรั่วจริง โดยข้อมูลที่รั่วไหลออกไปประกอบด้วย หมายเลขพาสปอร์ต, หมายเลขประจำตัวประชาชน...

JOB