Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN data literacy

DATA LITERACY ทักษะสำคัญแห่งทศวรรษหน้าที่ทุกองค์กรต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างทีมงาน Data Science ที่แข็งแกร่ง

ปัจจุบันเราอยู่ในยุค Big Data และทุกธุรกิจล้วนต้องอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ แต่งานที่ยากที่สุดไม่ใช่การจัดเก็บข้อมูล แต่การมีพนักงานที่มีทักษะในการทำความเข้าใจ วิเค...