Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Data Readiness

Bluebik แนะ 4 สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ก่อนทำ Data-driven Marketing

Bluebik แนะ 4 สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ก่อนทำ Data-driven Marketing ซึ่งต้องเข้าใจในเป้าหมายของธุรกิจ, ความพร้อมด้านข้อมูล, การออกแบบและพัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล และการเปลี่ยนข้อมูลเชิง...