LATEST IN Data Visualization

‘iSEE’ มองเห็นความเหลื่อล้ำการศึกษาไทยด้วย 'Data Visualization'

ประเทศไทยนับว่ามีปัญด้าความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสูงติดอันดับต้นๆ ของโลก เป็นรากฐานของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ ความช่วยเหลือที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำก่อนหน้านี้...

JOB