Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN DBA

ศศินทร์เปิดหลักสูตรปริญญาเอก Sasin DBA สร้างงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริง

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปริญญาเอกแบบพาร์ทไทม์ เน้นผู้นำมากประสบการณ์ที่ต้องการต่อยอดความรู้ไปสู่การเป็น “real...