LATEST IN depa accelerator2019

เสวนา Smart City Development จับคู่ปัญหากับนักพัฒนาจากโครงการ depa accelerator 2019

Smart City เป็นอีกหนึ่งโครงการระยะยาวที่ทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงโดยมีเป้าหมายสำคัญในการ “สร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น”...

JOB