LATEST IN depa thailand

บทบาท depa กับการสนับสนุน ช่วยเหลือ พา Startup ไทยฝ่าวิกฤต

แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ Startup เพื่อการไปต่อในอนาคต ควรเป็นอย่างไร ? Strategic Alliance แนวทางร่วมมือกันของธุรกิจเพื่ออนาคตเป็นอย่างไร ? Techsauce คุยกับ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชริ...

JOB