Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Department of Disease Control

ทำความรู้จัก การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระยะ 3 คืออะไร แล้วประชาชนต้องรับมืออย่างไร

บทความนี้ Techsauce ได้ต่อสายตรงสัมภาษณ์แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ละระยะเป็นอย่างไร...