LATEST IN DES

ถามตอบ คำถามที่คนไทยสงสัย กับ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรี DES

ถามตอบ คำถามที่คนไทยสงสัย เรื่องนโยบายเทคโนโลยี พิพาท Facebook, 5G และการทำงาน พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม...

ถามตอบ คำถามที่คนไทยสงสัย กับ ‘พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์’ รัฐมนตรี DES

ถามตอบ คำถามที่คนไทยสงสัย กับ ‘พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์’ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES พูดคุยหลายประเด็น - การผลักดันคนเทคฯ และ Startup ไทย ป้องกันสมองไหล - กร...

กระทรวงดิจิทัลฯ คลอดประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

กระทรวงดิจิทัลฯ คลอดประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล...

JOB