Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN DEVIO NB-Xbee I

AIS ผนึกกำลัง สถาบันวิจัย ม.สงขลานครินทร์ พัฒนานวัตกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5

ค่าฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นเกินมาตรฐาน จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้าง...