Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Consulting

Bluebik เปิดตัวธุรกิจที่ปรึกษากลยุทธดิจิทัล เสริมแกร่งด้วยการลงทุน Startup

Bluebik Group บริษัทที่ปรึกษาสัญชาติไทยด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เผยธุรกิจที่ปรึกษากลยุทธ์ดิจิทัลไทยโต 20 เปอร์เซ็นต์ รับยุค Digital Disruption กระตุ้นพฤติกรร...