Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital First

CRC ประกาศความสำเร็จ การ Transform องค์กร ปรับการทำงานแบบ Digital First และ Omni-Centric Retailer

เซ็นทรัล รีเทล ได้ปรับองค์กรครั้งใหญ่ และระบบการทำงานเป็น Omni-Centric พร้อมเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานเป็นแบบ Digital First ในทุกมิติของการทำธุรกิจ ทำให้เราสามารถทรานส์ฟอร์มองค์กรเ...