Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN digital-literacy

TikTok เปิดตัว Safety Day จับมือพันธมิตรหลายภาคส่วน ส่งเสริม Digital Wellbeing

TikTok เปิดตัว Safety Day จับมือพันธมิตรหลายภาคส่วน ส่งเสริม Digital Wellbeing มุ่งมั่นเสริมสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถสร้างและแบ่งปันเนื้อหาที่สร้างสรรค์...

ประธานสภาดิจิทัลฯ รับเทียบเชิญ ประชุม APEC 2022 กลุ่มดิจิทัล เสนอแนวคิดเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ในการเข้าถึงเทคโนโลยี

ประธานสภาดิจิทัลฯ รับเทียบเชิญ ประชุม APEC 2022 กลุ่มดิจิทัล เสนอแนวคิดเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ในการเข้าถึงเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริมค่านิยมที่ดีผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำ ตอบโจทย...