Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN APEC 2022

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค แนะ 5 ข้อเสนอด่วนต่อที่ประชุม เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ - ความยั่งยืน

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council - ABAC) เผยข้อสรุปจากการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2565 เพื่อ...

ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้า สู่การเป็นเจ้าภาพครั้งประวัติศาสตร์ “APEC CEO Summit 2022”

ในวาระที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอีกครั้ง ไทยจึงได้รับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพ ‘APEC CEO Summit 2022’ การประชุมความร่วมมือเพื่อผลลัพธ์แห่งความมั่งคั่งอย่างยั...

ประธานสภาดิจิทัลฯ รับเทียบเชิญ ประชุม APEC 2022 กลุ่มดิจิทัล เสนอแนวคิดเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ในการเข้าถึงเทคโนโลยี

ประธานสภาดิจิทัลฯ รับเทียบเชิญ ประชุม APEC 2022 กลุ่มดิจิทัล เสนอแนวคิดเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ในการเข้าถึงเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริมค่านิยมที่ดีผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำ ตอบโจทย...