Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Reliability Platform

AVEVA และ SCG แถลงความร่วมมือด้านกลยุทธ์เพื่อสร้าง Digital Reliability Platform

AVEVA และ SCG แถลงความร่วมมือด้านกลยุทธ์เพื่อสร้าง “Digital Reliability Platform”ความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านกลยุทธ์เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล ทวินทางวิศวกรรม และควบคุมการบริหารปร...