Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Transformation Forum 2019

ถอดบทเรียนเส้นทางการฝ่าคลื่น Digital Disruption จากองค์กรชั้นนำระดับโลก

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ขึ้นมา อีกทั้งสร้างผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรื...

Digital Transformation Forum 2019 ฉวยจังหวะ Digital Disruption ให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ

จากสถานการณ์ที่เทคโนโลยีต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรต่างเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ถึงเวลาแล้วที่ผู้นำองค์กรจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของตัวเองในอนาคต เพื่อฉวยจังห...