Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN digitalID

ธนาคารมี เฮ แบงก์ชาติไฟเขียว e-KYC ต้นปี ไม่ต้องรอพรบ. National Digital ID

เป็นข่าวที่สายการเงินการธนาคาร และอีกหลายธุรกิจที่กำลังรอคอยทิศทางของ e-KYC ในไทย ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมากล่าวว่าเตรียมอนุญาตสถาบันการเงินที่เข้าทดสอบระบบการแสดงและย...