Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Dimension Data

5 เทรนด์ที่จะกำหนดขอบเขตธุรกิจด้านเทคโนโลยีในปี 2019

แนวโน้มอุตสาหกรรมที่จะมากำหนดขอบเขตธุรกิจด้านเทคโนโลยีในปีหน้า ได้แก่ ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer experience), ความปลอดภัยระบบออนไลน์ (Cybersecurity), ธุรกิจดิจิทัล (Digital busi...