Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN direction

Krungsri Consumer ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 3.12 แสนล้านบาทในปี 2565 ยกระดับผลิตภัณฑ์ ก้าวสู่โลกการเงินยุคใหม่

Krungsri Consumer เผยผลประกอบการปี 2564 เติบโตเป็นที่น่าพอใจ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 285,000 ล้านบาท ยอดสินเชื่อใหม่ 76,500 ล้านบาท ยอดสินเชื่อคงค้าง 139,900 ล้านบาท อันเป็นผลจากการบริห...