Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Disabled society

นักท่องเที่ยวคนพิการ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ประเด็นที่น่าสนใจอย่างจำนวนคนพิการที่ต้องการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงเเม้จะมีข้อจำกัดในการเดินทางแต่ก็ยังคงต้องการประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นจากการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อคนพิการเดินท...