Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN DMP

เผยผลการศึกษา ผู้ก่อตั้งบริษัท Startup ที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาทางด้านธุรกิจ

จบปริญญาตรีแล้วคิดอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองคงเป็นเรื่องธรรมดาของนักศึกษาในปัจจุบัน เนื่องจากเงินเดือนขั้นต่ำที่บริษัทเสนอให้กับนักศึกษานั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในยุคที่เศรษ...