Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Donate

เปิดตัว e-Donation บริจาคเงินแบบยุคใหม่ ลดความยุ่งยากเมื่อลดหย่อนภาษี

โครงการ e-Donation คือ การพัฒนาระบบบริจาคผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันการเงิน, บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ (ITMX), กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย (...